m.me/newstoday2000ja

15.ประกาศลดทุน (ภายใน 30 วัน)

DOWNLOAD แบบฟอร์ม 

 

 

15.ประกาศลดทุน 

การจดทะเบียนลดทุน, แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. กระทำโดยอาศัยมติพิเศษของ ผู้ถือหุ้นในครั้งจดทะเบียนมติพิเศษให้ลดทุนในขั้นตอนที 1ที ได้จดทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้แล้ว หลังจาก จดทะเบียนขั้นตอนที 1 แล้ว ได้ลงพิมพ์โฆษณาเรื่องการลดทุนบริษัท และได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังเจ้าหนี้ให้ทราบเรื่องการลดทุนบริษัทพ้นกำหนด 30 วัน เจ้าหนี้ไม่คัดค้าน ให้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 ต่อไปได้

 

 

ประกาศ ลดทุน

 


03 มีนาคม 2561

ผู้ชม 1043 ครั้ง

DOWNLOAD ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม

ประชุมวิสามัญ
 • กรรมการเข้า-ออก
 • เพิ่มทุน
 • ลดทุน
 • แก้ไขวัตถุประสงค์
 • ย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 • แก้ไขข้อบังคับ
 • จ่ายเงินปันผล
 • ควบบริษัท
 • เปลี่ยนชื่อบริษัท
 • แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็น บริษัทจำกัด
 • เลิกบริษัท-ขั้นตอนที่ 1 เชิญประชุม
 • เลิกบริษัท-ขั้นตอนที่ 2 ประกาศแจ้งเจ้าหนี้ลูกหนี้
 • เลิกบริษัท-ขั้นตอนที่ 3 เชิญประชุมอนุมัติงบ
 • เลิกบริษัท-ขั้นอตนที่ 4 เสร็จชำระบัญชี
 • เลิกห้างหุ้นส่วน-ประกาศเจ้าหนี้ลูกหนี้
 • ฯลฯ (สอบถามเพิ่มเติมได้)
ประชุมสามัญประจำปี
      • เชิญประชุมปิดงบการเงิน สามัญ-ประจำปี
Engine by shopup.com