m.me/newstoday2000ja

07.ประชุมวิสามัญ แก้ไขข้อบังคับ (ภายใน 14 วัน)

DOWNLOAD แบบฟอร์ม 

  

07.เชิญประชุมวิสามัญ ข้อบังคับ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทนั้น จะทำได้โดยอาศัยมติพิเศษของผู้ถือหุ้นให้แก้ไขข้อบังคับ ซึ่งจะแก้ไขเป็นข้อ ๆ ไปหรือยกเลิกข้อบังคับเดิมทั้งหมดแล้วกำหนดข้อบังคับขึ้นมาใหม่ก็ได้

          วาระการประชุมในหนังสือเชิญประกอบด้วยวาระต่างๆ ดังนี้ 

             วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
             วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  

 

ประชุม แก้ไข ข้อบังคับ

                                                                                                                             


03 มีนาคม 2561

ผู้ชม 3796 ครั้ง

DOWNLOAD ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม

ประชุมวิสามัญ
 • กรรมการเข้า-ออก
 • เพิ่มทุน
 • ลดทุน
 • แก้ไขวัตถุประสงค์
 • ย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 • แก้ไขข้อบังคับ
 • จ่ายเงินปันผล
 • ควบบริษัท
 • เปลี่ยนชื่อบริษัท
 • แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็น บริษัทจำกัด
 • เลิกบริษัท-ขั้นตอนที่ 1 เชิญประชุม
 • เลิกบริษัท-ขั้นตอนที่ 2 ประกาศแจ้งเจ้าหนี้ลูกหนี้
 • เลิกบริษัท-ขั้นตอนที่ 3 เชิญประชุมอนุมัติงบ
 • เลิกบริษัท-ขั้นอตนที่ 4 เสร็จชำระบัญชี
 • เลิกห้างหุ้นส่วน-ประกาศเจ้าหนี้ลูกหนี้
 • ฯลฯ (สอบถามเพิ่มเติมได้)
ประชุมสามัญประจำปี
      • เชิญประชุมปิดงบการเงิน สามัญ-ประจำปี
Engine by shopup.com