m.me/newstoday2000ja

04.ประกาศเลิกบริษัทจำกัด

DOWNLOAD แบบฟอร์ม 

 

04.ประกาศเลิกบริษัทจำกัด
เมื่อมีมติพิเศษจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นให้เลิกบริษัทแล้ว ให้ผู้ชำระบัญชี(กรรมการบริษัท)จัดทำคำขอมายื่นจดทะเบียนเลิกบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันที่มีมติพิเศษให้เลิกบริษัท จากนั้นให้ผู้ชำระบัญชีของบริษัทไปประกาศความประสงค์เลิกบริษัทในหนังสือพิมพ์ (ประกาศนี้) เป็นการประกาศครั้งที่2
เมื่อผู้ชำระบัญชี (กรรมการของบริษัท)ได้ดำเนินการชำระสะสางทรัพย์สิน หนี้สิน รวมถึงภาระผูกพันต่างๆของบริษัทเรียบร้อยแล้วก็ต้องจัดให้มีการทำงบดุล ณ วันเลิกกิจการ ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบให้สรรพากรตรวจสอบว่าบริษัทไม่ได้มีการค้างชำระภาษีกับสรรพากร จากนั้นผู้ชำระบัญชีของบริษัทดำเนินการจัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อให้มีมติอนุมัติรายงานการชำระบัญชีของบริษัท คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นนั้นให้ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้ง (ประกาศครั้งที่3)

 

ประกาศ เลิก บริษัท โฆษณา หนังสือพิมพ์


03 มีนาคม 2561

ผู้ชม 9004 ครั้ง

DOWNLOAD ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม

ประชุมวิสามัญ
 • กรรมการเข้า-ออก
 • เพิ่มทุน
 • ลดทุน
 • แก้ไขวัตถุประสงค์
 • ย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 • แก้ไขข้อบังคับ
 • จ่ายเงินปันผล
 • ควบบริษัท
 • เปลี่ยนชื่อบริษัท
 • แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็น บริษัทจำกัด
 • เลิกบริษัท-ขั้นตอนที่ 1 เชิญประชุม
 • เลิกบริษัท-ขั้นตอนที่ 2 ประกาศแจ้งเจ้าหนี้ลูกหนี้
 • เลิกบริษัท-ขั้นตอนที่ 3 เชิญประชุมอนุมัติงบ
 • เลิกบริษัท-ขั้นอตนที่ 4 เสร็จชำระบัญชี
 • เลิกห้างหุ้นส่วน-ประกาศเจ้าหนี้ลูกหนี้
 • ฯลฯ (สอบถามเพิ่มเติมได้)
ประชุมสามัญประจำปี
      • เชิญประชุมปิดงบการเงิน สามัญ-ประจำปี
Engine by shopup.com