m.me/newstoday2000ja

คำถามที่พบบ่อย

คำถามเกี่ยวกับการลงประกาศ

คำถาม : ทำไมต้องลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น?
คำตอบ :    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบอกกล่าวเชิญประชุมใหญ่ก็คือ ประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 ที่ว่า
   “คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่าง น้อยหนึ่งคราวก่อนวันนัดประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษ ให้กระทำการดังว่านั้นก่อน วันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน
   คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่นั้น ให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่งกิจการที่จะ ได้ประชุมปรึกษากัน และในกรณีที่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมเพื่อลงมติเศษให้ระบุ ข้อความที่จะนำเสนอให้ลงมติด้วย”
คำถาม : วาระการประชุมใดบ้างที่บริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนต้องลงประกาศ?
คำตอบ : ข้อมูลของแต่ละวาระและความผิดหากไม่ลงประกาศ
ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมแต่ละวาระ
ข้อมูลของแต่ละวาระโดยละเอียด
บริษัทจำกัด
ห้างหุ้นส่วน
คำถาม : นับวันที่จะลงประกาศอย่างไร?
คำตอบ : ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าเป็นมติทั่วไป ลงประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ควรนับอย่างนี้ ครับ
   ถ้ากำหนดวันประชุมเป็นวันที่ 30 เมษายน 2557 วันที่หนังสือเชิญประชุมจะลง ประกาศอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์วันสุดท้าย คือวันที่ 22 เมษายน 2557 นับง่ายๆ คือมีวัน ที่อยู่ตรงกลางระหว่างวันที่นัดประชุมกับวันที่ลงประกาศ 7 วันนั่นเอง
   ทั้งนี้สามารถประกาศบอกกล่าวก่อน 7 วัน หรือตามตัวอย่างคือ ก่อนวันที่ 22เมษายน ก็ได้ เช่น เมื่อทราบชัดแล้วว่ากำหนดวันประชุมเป็นวันเดิมเหมือนปี ก่อนๆคือวันที่ 30 เมษายน ก็สามารถดำเนินการติดต่อลงประกาศเชิญประชุมล่วงหน้า มากขึ้นสักหน่อย จากที่จะไปลงประกาศเชิญประชุมเอาในวันสุดท้ายคือ วันที่ 22เมษายน ก็เปลี่ยนเป็นประกาศก่อนหน้าเล็กน้อย เพื่อความสะดวกมากขึ้นในทาง ปฏิบัติ เช่น เลือกลงประกาศเร็วขึ้นเป็นในช่วงเดือน มีนาคม เป็นต้น
   ทั้งนี้กรณีมติพิเศษ 14 วัน ก็ใช้หลักการเดียวกันครับ  
คำถาม : ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเสร็จแล้วทำอะไรต่อ?
คำตอบ : การประชุมใหญ่สามัญประจำปีนั้น จะมีขึ้นเมื่อใดก็ขึ้นอยู่กับกำหนดการของแต่ละ บริษัท ซึ่งจะเกี่ยวข้องอยู่กับรอบระยะเวลาบัญชี, การจัดทำงบการเงิน และการตรวจ สอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติงบการเงินตามกำหนดเวลา คือภายใน 120 วัน นับแต่วันปิดบัญชี โดยงบการเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ แล้ว จะต้องนำไปยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม
ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญภายหลังจากวันประชุม ให้ท่านจัดการยื่นเรื่องต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14วัน นับจากวันประชุม

คำถามเกี่ยวกับ หนังสือพิมพ์นิวส์ทูเดย์

คำถาม : หนังสือพิมพ์นิวส์ทูเดย์ มีความน่าเชื่อถือแค่ไหนและจะมั่นใจได้อย่างไรว่าถูก ต้องตามกฎหมาย?
คำตอบ : หนังสือพิมพ์นิวส์ทูเดย์ จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจดแจ้งการพิมพ์กับเจ้าหน้าที่ จดแจ้งการพิมพ์กรุงเทพมหานคร โดยได้รับหนังสือสำคัญแสดงการจดแจ้งการพิมพ์ เลขทะเบียน สสช 188/2551 สำหรับการออกหนังสือ
คำถาม : ทำไมหนังสือพิมพ์นิวส์ทูเดย์ถึงมีขนาดเล็กกว่ากับหนังสือพิมพ์ทั่วไป?
คำตอบ : เราจัดทำหนังสือพิมพ์ในขนาด A4 เพื่อความสะดวกของทุกท่านในการจัดเก็บ เอกสาร
คำถาม : หนังสือพิมพ์นิวส์ทูเดย์ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดใดบ้าง?
คำตอบ : หนังสือพิมพ์นิวส์ทูเดย์ มีพื้นที่จำหน่ายทั่วประเทศ โดยการบอกรับสมาชิกเป็นการ ทั่วไปทั่วประเทศ
คำถาม : ไม่เคยเจอหนังสือพิมพ์วางจำหน่ายตามท้องตลาด อยากทราบว่าการที่เราลง ประกาศนั้น จะใช้ได้หรือไม่?
คำตอบ : หนังสือพิมพ์ที่ไม่มีการจำหน่ายแพร่หลายเหมือนหนังสือพิมพ์รายวันหัวสีต่าง ๆ ก็ สามารถลงประกาศโฆษณาตามกฏหมายในหนังสือพิมพ์ได้
(ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทู้ถามที่ : 4001167)

คำถามทั่วไป เกี่ยวกับการลงประกาศ

คำถาม : กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นพี่น้องที่อยู่บ้านเดียวกัน หรือติดต่อกันเป็นประจำอยู่แล้ว หรือเป็นบริษัทเล็ก ๆ มีผู้ถือหุ้นเพียง 3 คน จะต้องลงประกาศใน หนังสือพิมพ์ด้วยหรือไม่ ?
คำตอบ : การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดต้องดำเนินการบอกกล่าวเรียกประชุมตาม ป.พ.พ.มาตรา 1175 ไม่มีข้อยกเว้นใดครับ จะต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์อย่าง น้อย 1 ครั้ง และ ส่งคำบอกกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับทุกครั้งครับ
คำถาม : บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมให้ถึงตัวผู้ถือหุ้นโดยตรง แทนการส่งหนังสือนัด ประชุมโดยทางไปรษณีย์ตอบรับได้หรือไม่?
คำตอบ : สามารถทำได้ แต่ยังคงต้องมีการประกาศหนังสือพิมพ์ควบคู่กันไปด้วย
คำถาม : บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยใช้ E-mail แทนการส่งทาง ไปรษณีย์ตอบรับ ได้หรือไม่?
คำตอบ : ไม่ได้ เนื่องจากกฎหมายกำหนดวิธีการไว้ชัดเจนให้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับเท่านั้น
คำถาม : กรณีผู้ถือหุ้นหลายคนมีที่อยู่เดียวกัน บริษัทสามารถส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ หุ้นหลายฉบับทางไปรษณีย์ตอบรับในซองเดียวกันได้หรือไม่?
คำตอบ : ไม่ได้ ต้องแยกส่งคนละซอง มิฉะนั้นจะไม่มีหลักฐานการส่งไปยังผู้ถือหุ้นแต่ละคน
คำถาม : ในการประชุมสามัญประจำปีวันที่ลงประกาศโฆษณาบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นและวันที่ส่งหนังสือนัดประชุมทางไปรษณีย์ตอบรับ จะเป็นวันก่อนวันที่ที่ ปรากฏในรายงานผู้สอบบัญชีได้หรือไม่?
คำตอบ : บริษัทสามารถลงประกาศโฆษณาบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและส่งทางไปรษณีย์ ตอบรับก่อนวันที่ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินได้ แต่เมื่อผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน แล้ว บริษัทต้องส่งสำเนางบการเงินไปยังผู้ถือหุ้นก่อนวันนัดประชุมใหญ่ล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 3 วัน


22 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ชม 2464 ครั้ง

DOWNLOAD ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม

ประชุมวิสามัญ
 • กรรมการเข้า-ออก
 • เพิ่มทุน
 • ลดทุน
 • แก้ไขวัตถุประสงค์
 • ย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 • แก้ไขข้อบังคับ
 • จ่ายเงินปันผล
 • ควบบริษัท
 • เปลี่ยนชื่อบริษัท
 • แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็น บริษัทจำกัด
 • เลิกบริษัท-ขั้นตอนที่ 1 เชิญประชุม
 • เลิกบริษัท-ขั้นตอนที่ 2 ประกาศแจ้งเจ้าหนี้ลูกหนี้
 • เลิกบริษัท-ขั้นตอนที่ 3 เชิญประชุมอนุมัติงบ
 • เลิกบริษัท-ขั้นอตนที่ 4 เสร็จชำระบัญชี
 • เลิกห้างหุ้นส่วน-ประกาศเจ้าหนี้ลูกหนี้
 • ฯลฯ (สอบถามเพิ่มเติมได้)
ประชุมสามัญประจำปี
      • เชิญประชุมปิดงบการเงิน สามัญ-ประจำปี
Engine by shopup.com