m.me/newstoday2000ja

ดาวน์โหลดประกาศ

ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม   
01.ประชุมสามัญ งบการเงิน (ภายใน 7 วัน)
02.ประชุมวิสามัญ กรรมการเข้า-ออก อำนาจกรรมการ (ภายใน 7 วัน)
03.ประชุมวิสามัญ เลิกบริษัท (ภายใน 14 วัน)
04.ประกาศเลิกบริษัทจำกัด
05.ประชุมวิสามัญ อนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิก
06.ประชุมวิสามัญ เสร็จชำระบัญชี (ภายใน 7 วัน)
07.ประชุมวิสามัญ แก้ไขข้อบังคับ (ภายใน 14 วัน)
08.ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
09.ประชุมวิสามัญ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่-สาขา ในพื้นที่เดียวกัน (ภายใน 7 วัน)
10.ประชุมวิสามัญ ย้ายสำนักงานใหญ่ข้ามจังหวัด (ภายใน 14 วัน)
11.ประชุมวิสามัญ แก้ไขวัตถุประสงค์ (ภายใน 14 วัน)
12.ประชุมวิสามัญ เปลี่ยนชื่อบริษัท (ภายใน 14 วัน)
13.ประชุมวิสามัญ เพิ่มทุน (ภายใน 14 วัน)
14.ประชุมวิสามัญ ลดทุน (ภายใน 14 วัน)
15.ประกาศลดทุน (ภายใน 30 วัน)
16.ประชุมวิสามัญ จ่ายเงินปันผล (ภายใน 7 วัน)
17.ประชุมวิสามัญ ควบบริษัท (ภายใน 14 วัน)
18.แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด (บอกกล่าวเจ้าหนี้ 30 วัน)
19.ประกาศเลิกห้างหุ้นส่วน


05 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 24131 ครั้ง

DOWNLOAD ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม

ประชุมวิสามัญ
 • กรรมการเข้า-ออก
 • เพิ่มทุน
 • ลดทุน
 • แก้ไขวัตถุประสงค์
 • ย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 • แก้ไขข้อบังคับ
 • จ่ายเงินปันผล
 • ควบบริษัท
 • เปลี่ยนชื่อบริษัท
 • แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็น บริษัทจำกัด
 • เลิกบริษัท-ขั้นตอนที่ 1 เชิญประชุม
 • เลิกบริษัท-ขั้นตอนที่ 2 ประกาศแจ้งเจ้าหนี้ลูกหนี้
 • เลิกบริษัท-ขั้นตอนที่ 3 เชิญประชุมอนุมัติงบ
 • เลิกบริษัท-ขั้นอตนที่ 4 เสร็จชำระบัญชี
 • เลิกห้างหุ้นส่วน-ประกาศเจ้าหนี้ลูกหนี้
 • ฯลฯ (สอบถามเพิ่มเติมได้)
ประชุมสามัญประจำปี
      • เชิญประชุมปิดงบการเงิน สามัญ-ประจำปี
Engine by shopup.com