m.me/newstoday2000ja

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (บริษัทจำกัด)

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล(บริษัทจำกัด)

**เงินปันผลระหว่างกาล**

           ปกติบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายหลังการปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้างวดใดที่ดำเนินงานมีผลกำไรมากกว่าปกติ คณะกรรมการอาจเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือ เงินปันผลทุก 3 เดือน / 6 เดือน ซึ่งมักจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นสามัญ

ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทจำกัด

            1.ทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

            2.ประชุม(รายงานการประชุม เช่น อนุมัติการจ่ายเงินปันผล)

            3.ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

            4.จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

            5.บันทึกบัญชีจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

_________________________________________________________________________________________

ขั้นตอนที่ 1 ทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1.ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (ประกาศหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 7 วัน)

            1.1 ประชุมสามัญ งบการเงิน

                        - จะประกาศได้ก็ต่อเมื่อมีงบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 25XX หรือ รอบบัญชีอื่นๆ

                        - ตัวอย่าง ประกาศหนังสือพิมพ์วันที่ 22 เมษายน 25XX / ประชุม 30 เมษายน 25XX

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเชิญประชุมสามัญงบการเงิน คลิกที่นี่

หรือ

           

1.2 ประชุมวิสามัญ จ่ายเงินปันผล

                        - ตัวอย่าง ประกาศหนังสือพิมพ์วันที่ 10 พฤษภาคม 25XX / ประชุมวันที่ 18 พฤษภาคม 25XX

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเชิญประชุมจ่ายเงินปันผล คลิกที่นี่

ขั้นตอนที่ 2 ประชุม (รายงานการประชุม เช่น อนุมัติการจ่ายเงินปันผล)

ตัวอย่าง รายงานการประชุม

          - วัน / เวลา / สถานที่ประชุม

          - เริ่มประชุม วาระที่ 1 ...

          - ปิดประชุม

          - เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้สำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลตามรายงาน

_________________________________________________________________________________________

ขั้นตอนที่ 3 ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

1.ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผล (ประกาศหลังจากมีมติที่ประชุม)

                        - ประกาศหนังสือพิมพ์จ่ายเงินปันผล

                        - ตัวอย่าง เมื่อประชุมขั้นตอนที่ 1 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 25XX ได้มีมติเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรจากกิจการ เพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 20 พฤษภาคม 25XX ประกาศหนังสือพิมพ์จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจึงเป็นวันที่ 20 พฤษภาคม 25XX

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คลิกที่นี่

เอกสารหลักฐานที่ลูกค้าต้องมีเก็บไว้

 • หนังสือพิมพ์(ฉบับจริง) ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (ไม่น้อยกว่า 7 วัน) (ขั้นตอนที่ 1)
 • หนังสือพิมพ์(ฉบับจริง) ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ประกาศหลังจากมีมติที่ประชุม) (ขั้นตอนที่ 3)
 • รายงานการประชุม เช่น วันเวลา , สถานที่ประชุม , วาระที่ประชุม , ปิดการประชุม
 • การบันทึกบัญชีเมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

 

ขั้นตอนที่ 4 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ตัวอย่าง    

 1. บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท / จะต้องสำรองตามกฎหมาย 100,000 บาท (การจ่ายเงินปันผลทุกครั้งจะต้องมีการตั้งสำรองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1202 อย่างน้อย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)
 2. ภาษี ณ ที่จ่าย ภงด.2 (10%) ( หักผู้ถือหุ้น) 100,000 บาท
 3. จ่ายเป็นเงินสด / ธนาคาร

_________________________________________________________________________________________

ขั้นตอนที่ 5 บันทึกบัญชีจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การบันทึกบัญชีเมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

1.การบันทึกหลังจากประกาศหนังสือพิมพ์ ขั้นตอนที่ 1  (สำรองตามกฎหมาย 5 %)

               ตั้งค้าง (อนุมัติจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 1/XX)

                       เดบิท   กำไรสะสม                  1,050,000        บาท

                                   เครดิจ   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-อื่นๆ           1,000,000        บาท

                                                 สำรองตามกฎหมาย                    50,000        บาท

**สำรองตามกฎหมาย คือ การสำรองเงินทุนจากการที่จดทะเบียนบริษัท 10%

(ตัวอย่าง ทุนจดทะเบียนบริษัท 1,000,000 บาท / จะสำรองตามกฎหมาย 100,000 บาท)

2.การบันทึกหลังจากจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ขั้นตอนที่ 4

           จ่าย (จ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 1/XX)

                       เดบิท   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-อื่นๆ             1,000,000        บาท

                                               เครดิต   เงินสด / ธนาคาร                                          900,000           บาท

                                                             ภาษี ณ ที่จ่าย ภงด.2(10%)( หักผู้ถือหุ้น)       100,000           บาท

06 กันยายน 2562

ผู้ชม 24781 ครั้ง

DOWNLOAD ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม

ประชุมวิสามัญ
 • กรรมการเข้า-ออก
 • เพิ่มทุน
 • ลดทุน
 • แก้ไขวัตถุประสงค์
 • ย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 • แก้ไขข้อบังคับ
 • จ่ายเงินปันผล
 • ควบบริษัท
 • เปลี่ยนชื่อบริษัท
 • แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็น บริษัทจำกัด
 • เลิกบริษัท-ขั้นตอนที่ 1 เชิญประชุม
 • เลิกบริษัท-ขั้นตอนที่ 2 ประกาศแจ้งเจ้าหนี้ลูกหนี้
 • เลิกบริษัท-ขั้นตอนที่ 3 เชิญประชุมอนุมัติงบ
 • เลิกบริษัท-ขั้นอตนที่ 4 เสร็จชำระบัญชี
 • เลิกห้างหุ้นส่วน-ประกาศเจ้าหนี้ลูกหนี้
 • ฯลฯ (สอบถามเพิ่มเติมได้)
ประชุมสามัญประจำปี
      • เชิญประชุมปิดงบการเงิน สามัญ-ประจำปี
Engine by shopup.com